تنها ماندی...

نظرات (11)

"به نام الله ، درمان دردها"

 

 

 

در   تنگنای    ظلمت   هستی      چه نشسته ای   تو

یکتا   معبودت   را   بخوان  که در راه مانده ای    تو

 

آن   مسافر غمکده ی  عشق       تو  بودی   و   بس

مسافران   عاشق   رفتند   و    هنوز   خفته ای    تو

 

در  آن   شب های   تیره    نوای    عاشقی   سر  ده

کز   سرای    قلبت      غبار    غم   گرفته ای     تو

 

به  خویش  آی و بین که اوست انیس شب های تارت

آن   چشمان   غمگینت   گفتند   که   گریسته ای   تو

 

گفتی   درمان   من   همین   اشک های جانسوز است

ز   همین   دانستم    که     سراپا    سوخته ای    تو

 

سوختنی   است   که کس نداند جز آن یکتای معشوق

همی خواندم چه غمی است که اکنون برخاسته ای تو

 

غم     هجران     محبوبت         مجالت     نمی دهد

تنها      آمدی     و      ماندی    که   تنها بوده ای تو

 

 

                                                                        "مادرم"

Dream Theme - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky